สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ประกาศ/คู่มือการจัดสรรเลขหมาย
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมล์
numbering@nbtc.go.th