สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 22/04/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)