สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : Nicharee
วันที่บันทึก : 22/01/2563

ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม (ปี 2563)