สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 14/03/2567

ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม ฉบับที่2 (ปี 2567)