สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

ประกาศ กทช. เรื่องการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 1 และ 2) และเงื่อนไขการโอนย้ายฯ ปี 2559