สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม ปี 2557