สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :

แบบรายงานข้อมูลรายละเอียดผู้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น