สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 02/10/2563

แบบรายงานสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ประจำปี