สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 06/12/2566

แบบรายงานสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ประจำปี