สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 02/10/2563

แบบรายงานสถานะการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นรายปีของผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น