สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมลล์
numbering@nbtc.go.th
ชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อภายใน
นางสาวอรวรี เจริญพร
ผู้อำนวยการสำนัก
 
7799
ส่วนงานเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์
ผู้อำนวยการส่วน
7711

นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
7712

นายคุณานนต์ จุลกัณห์
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับสูง
7717

นายจีรภัทร์ งามนิล
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7715,1996

นายณฐพงษ์ ประดับนาค
วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง
7713

ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
นางสาววชิราณี เหลืองไพโรจน์
ผู้อำนวยการส่วน
7728

นางสาวทิพย์สุดา วงศ์ตระกูลกิจ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7722

นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7721

นายเข็มชาติ เปาอินทร์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7723

นายประเสริฐ ธรรมะธารีย์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7724

ส่วนงานวิชาการและสารนิเทศเลขหมายโทรคมนาคม
นางสาววรพร ตีรสวัสดิชัย
ผู้อำนวยการส่วน
1951,8097

นายสุรพล ตรัยสิริกมล
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
7733

นางสาวณิชารีย์ สายวิจิตร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7736

นางสาวภูธิตา นาคปมุต
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
7734

ส่วนงานพัฒนาและติดตามบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวทิพณัฏฐา กังวาลไกรไพศาล
ผู้อำนวยการส่วน
1954,7741

นางสาวอมรพรรณ ทองเฟื่อง
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
7742

นางสาวอนันติยา กิตติพรหมวงศ์
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
7745

นางสาวขวัญนรา ลิ่วมโนมนต์
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
7744

นายกวินภพ เกตุสุวรรณ์
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
7742

ส่วนพัฒนางานดิจิทัลและการระบุตัวตนทางดิจิทัล
นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการส่วน
7750

นายบุรินทร์ รัตนคช
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7751

นางสาวคณานุช ศรีแล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง
7755

นายภควัต ทะสังขา
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
7754

นายภาคิญ ไวนุสิทธิ์
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
7757

นายชวพันธ์ พุนทิกาพัทร์
วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง
7758

งานอำนวยการ
นางนฤมลวรรณ ประดิษฐ์ขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง
7707

นางสาวจารุชา กนิษฐานนท์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7705

นางสาวศิริพร จางวางมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
7709

นายพลัฎฐ์ บุญช่วย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
7708

นายวีรภัทร สวัสดี
ลูกจ้างชั่วคราว