สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมลล์
numbering@nbtc.go.th
ชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อภายใน
นางสาวอรวรี เจริญพร
ผู้อำนวยการสำนัก
 
7799
ส่วนงานเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์
รักษาการผู้อำนวยการส่วน
7741

นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
7712

นายณฐพงษ์ ประดับนาค
วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น

นายจีรภัทร์ งามนิล
ลูกจ้าง
7715

ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
นางสาววชิราณี เหลืองไพโรจน์
ผู้อำนวยการส่วน
3313

นางสาวทิพย์สุดา วงศ์ตระกูลกิจ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7722

นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7721

นายเข็มชาติ เปาอินทร์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7723

นายประเสริฐ ธรรมะธารีย์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7724

ส่วนงานวิชาการและสารนิเทศเลขหมายโทรคมนาคม
นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน
ผู้อำนวยการส่วน
7730

นางสาวพินทุพร ตีรสวัสดิชัย
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
7731

นายสุรพล ตรัยสิริกมล
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
7733

นางสาวณิชารีย์ สายวิจิตร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7743

นางสาวภูธิตา นาคปมุต
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
7734

ส่วนงานพัฒนาและติดตามบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวทิพณัฏฐา กังวาลไกรไพศาล
ผู้อำนวยการส่วน
7740

นางสาวอมรพรรณ ทองเฟื่อง
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
7742

นางสาวขวัญนรา ลิ่วมโนมนต์
นิติกรปฏิบัติการระดับต้น
7744

ส่วนพัฒนางานดิจิทัลและการระบุตัวตนทางดิจิทัล
นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการส่วน
7710

นายบุรินทร์ รัตนคช
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7713

นางสาวคณานุช ศรีแล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง

นายภควัต ทะสังขา
วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น
7714

งานอำนวยการ
นางรำเพย เทอดศักดิ์ศรี
หัวหน้าส่วนงานอำนวยการ
7760

นางสาวจารุชา กนิษฐานนท์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7761

นางสาวศิริพร จางวางมา
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
7762

นายพลัฎฐ์ บุญช่วย
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
7762