สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมลล์
[email protected]
ชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อภายใน
นางสาวอรวรี เจริญพร
ผู้อำนวยการสำนัก
 
7799
ส่วนงานเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์
ผู้อำนวยการส่วน
7711

นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
7712

นายจีรภัทร์ งามนิล
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7715,1996

นายคุณานนต์ จุลกัณห์
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับกลาง
7717

นายณฐพงษ์ ประดับนาค
วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น
7715

ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
นางสาววชิราณี เหลืองไพโรจน์
ผู้อำนวยการส่วน
7728

นางสาวทิพย์สุดา วงศ์ตระกูลกิจ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7722

นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7721

นายเข็มชาติ เปาอินทร์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7723

นายประเสริฐ ธรรมะธารีย์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
7724

ส่วนงานวิชาการและสารนิเทศเลขหมายโทรคมนาคม
นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน
ผู้อำนวยการส่วน
7735

นายสุรพล ตรัยสิริกมล
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
7733

นางสาวณิชารีย์ สายวิจิตร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7736

นางสาวภูธิตา นาคปมุต
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
7734

ส่วนงานพัฒนาและติดตามบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวทิพณัฏฐา กังวาลไกรไพศาล
ผู้อำนวยการส่วน
7741

นางสาวอมรพรรณ ทองเฟื่อง
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
7742

นางสาวอนันติยา กิตติพรหมวงศ์
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
7745

นางสาวขวัญนรา ลิ่วมโนมนต์
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
7744

นางภุมรา ศิริสมบัติ
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
7749

ส่วนพัฒนางานดิจิทัลและการระบุตัวตนทางดิจิทัล
นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการส่วน
7750

นายบุรินทร์ รัตนคช
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7751

นางสาวคณานุช ศรีแล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง
7755

นายภควัต ทะสังขา
วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง
7754

นายภาคิญ ไวนุสิทธิ์
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
7757

นายชวพันธ์ พุนทิกาพัทร์
วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น
7758

งานอำนวยการ
นางนฤมลวรรณ ประดิษฐ์ขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง
7707

นางสาวจารุชา กนิษฐานนท์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
7705

นางสาวศิริพร จางวางมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
7709

นายพลัฎฐ์ บุญช่วย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
7708