สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02 670 8888 ตามด้วยเบอร์ภายใน
เบอร์โทรสาร
02 616 9988
อีเมลล์
numbering@nbtc.go.th
ชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อภายใน
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการสำนัก
 
6499
ส่วนงานเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน
6410

นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
6412

นายสิทธิกุล ฉายาภู่ศร
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
6414

นายบุรินทร์ รัตนคช
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

นายภควัต ทะสังขา
วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น
6413

นายจีรภัทร์ งามนิล
ลูกจ้าง
6411

ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
นางขวัญใจ สุปัญโญ
ผู้อำนวยการส่วน
6420

นางสาวทิพย์สุดา วงศ์ตระกูลกิจ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
6424

นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6422

นายเข็มชาติ เปาอินทร์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6421

นายประเสริฐ ธรรมะธารีย์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6423

ส่วนงานวิชาการและสารนิเทศเลขหมายโทรคมนาคม
นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน
ผู้อำนวยการส่วน
6430

นางสาวพินทุพร ตีรสวัสดิชัย
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
6431

นางฌัลลิกา ศุภพิพัฒน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6433

นายสุรพล ตรัยสิริกมล
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
6434

นางสาวภูธิตา นาคปมุต
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง
6432

ส่วนงานพัฒนาและติดตามบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวทิพณัฏฐา กังวาลไกรไพศาล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน
6440

นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
6441

นางสาวอมรพรรณ ทองเฟื่อง
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
6442

นางสาวณิชารีย์ สายวิจิตร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6444

นางสาวขวัญนรา ลิ่วมโนมนต์
นิติกรปฏิบัติการระดับต้น
6445

งานอำนวยการ
นางรำเพย เทอดศักดิ์ศรี
หัวหน้าส่วนงานอำนวยการ
6400

นางสาวจารุชา กนิษฐานนท์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
6401

นางสาวศิริพร จางวางมา
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
6402

นายพลัฎฐ์ บุญช่วย
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
6403