สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
จำนวนการจัดสรรเลขหมายประจำที่
Prefix ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่

รวมเลขหมาย

ที่ได้รับการจัดสรร

รวมเลขหมาย

คงเหลือ

AMX AWN 3BB CAT DTN OTW TOT TICC
02 1,000 172,000 52,000 194,000 6,000 20,000 7,963,000 1,373,000 9,513,000 487,000
03 8,000 52,000 41,000 70,000 5,000 - 2,949,000 291,000 3,305,000 6,695,000
04 4,000 34,000 32,000 44,000 3,000 - 1,885,000 172,000 2,136,000 7,864,000
05 3,000 29,000 28,000 39,000 3,000 - 2,158,000 148,000 2,376,000 7,624,000
07 4,000 27,000 35,000 47,000 5,000 - 1,587,000 113,000 1,794,000 8,206,000
รวม 20,000 314,000 188,000 394,000 22,000 20,000 16,542,000 2,097,000 19,124,000 30,876,000
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
 
จำนวนการจัดสรรเลขหมายประจำที่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
AMX - - - - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
AWN 2,000 - 55,000 - 143,000 - 157,000 - 229,000 - 314,000 - 314,000 - 314,00 -
3BB 144,000 - 144,000 - 157,000 - 157,000 - 178,000 - 178,000 - 188,000 - 188,000 -
190,000 - 257,000 - 273,000 - 273,000 - 390,000 - 390,000 - 394,000 - 394,000 -
DTN - - - - - - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 -
20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
TOT 18,264,000 - 18,274,000 - 18,285,000 - 17,759,000 275,000 17,517,000 242,000 16,928,000 591,000 16,345,000 583,000 16,069,000 276,000
TICC 161,000 - 479,000 - 1,317,000 - 2,440,000 - 2,522,000 - 2,585,000 - 2,097,000 488,00 2,097,000 -
รวม 18,781,000 - 19,229,000 - 20,215,000 - 20,848,000 275,000 20,898,000 242,000 20,457,000 591,000 19,400,000 1,071,000 19,124,000 276,000
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (รายเดือน)

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น