สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 14/10/2564
จำนวนการจัดสรรเลขหมายประจำที่ ประจำปี 2564
Prefix ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่

รวมเลขหมาย

ที่ได้รับการจัดสรร

รวมเลขหมาย

คงเหลือ

AMX AWN 3BB DTN OTW TICC NT
02 1,000 172,000 52,000 6,000 20,000 1,373,000 7,213,000 8,837,000 1,163,000
03 8,000 59,000 41,000 5,000 - 291,000 2,737,000 3,141,000 6,859,000
04 4,000 34,000 32,000 3,000 - 172,000 1,692,000 1,937,000 8,063,000
05 3,000 29,000 28,000 3,000 - 148,000 2,033,000 2,244,000 7,756,000
07 4,000 27,000 35,000 5,000 - 113,000 1,581,000 1,765,000 8,235,000
รวม 20,000 321,000 188,000 22,000 20,000 2,097,000 15,256,000 17,924,000 32,076,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2564
 
จำนวนการจัดสรรเลขหมายประจำที่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
AMX - - - - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
AWN 2,000 - 55,000 - 143,000 - 157,000 - 229,000 - 314,000 - 314,000 - 314,000 - 321,000 -
3BB 144,000 - 144,000 - 157,000 - 157,000 - 178,000 - 178,000 - 188,000 - 188,000 - 188,000 -
CAT 190,000 - 257,000 - 273,000 - 273,000 - 390,000 - 390,000 - 394,000 - 394,000 - - -
DTN - - - - - - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 -
OTW 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
TOT 18,264,000 - 18,274,000 - 18,285,000 - 17,759,000 275,000 17,517,000 242,000 16,928,000 591,000 16,345,000 583,000 15,625,000 720,000 - -
TICC 161,000 - 479,000 - 1,317,000 - 2,440,000 - 2,522,000 - 2,585,000 - 2,097,000 488,000 2,097,000 - 2,097,000 -
NT - - - - - - - - - - - - - - - - 15,256,000 763,000
รวม 18,781,000 - 19,229,000 - 20,215,000 - 20,848,000 275,000 20,898,000 242,000 20,457,000 591,000 19,400,000 1,071,000 18,680,000 720,000 17,924,000 763,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
NT= บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ