สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จัดสรรสะสม
Prefix ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่

รวมเลขหมาย

ที่ได้รับการจัดสรร

รวมเลขหมาย

คงเหลือ

AMX AWN 3BB CAT DTN OTW TOT TICC
02 1,000 172,000 52,000 194,000 6,000 20,000 7,963,000 1,373,000 9,781,000 219,000
03 8,000 52,000 41,000 69,000 5,000 N/A 2,949,000 291,000 3,415,000 6,585,000
04 4,000 34,000 32,000 44,000 3,000 N/A 1,885,000 172,000 2,174,000 7,826,000
05 3,000 29,000 28,000 38,000 3,000 N/A 2,158,000 148,000 2,407,000 7,593,000
07 4,000 27,000 35,000 45,000 5,000 N/A 1,587,000 113,000 1,816,000 8,184,000
รวม 20,000 314,000 188,000 390,000 22,000 20,000 16,542,000 2,097,000 19,593,000 30,407,000
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
AMX N/A N/A N/A 20,000 20,000 20,000 20,000
AWN 2,000 55,000 143,000 157,000 229,000 314,000 314,000
3BB 144,000 144,000 157,000 157,000 178,000 178,000 188,000
CAT 190,000 257,000 273,000 273,000 390,000 390,000 390,000
DTN N/A N/A N/A 22,000 22,000 22,000 22,000
OTW 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
TOT 18,264,000 18,274,000 18,285,000 17,759,000 17,609,000 16,928,000 16,542,000
TICC 161,000 479,000 1,317,000 2,440,000 2,522,000 2,585,000 2,097,000
รวม 18,781,000 19,229,000 20,195,000 20,848,000 20,990,000 20,457,000 19,593,000
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น