สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 14/10/2564
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
2563 Q1 2564 Q2 2564 Q3 2564 Q4 2564
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 52,050,074 - 52,050,074 - 52,057,074 -          52,057,074        - - -
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - - - -   - -
DTN 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 - - -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - - - - - - -
TUC 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - - -
บริษัท CAT CAT 4,986,966 - - - - - - - - -
บริษัท TOT TOT 6,064,504 1,205,509 - - - - - - - -
บริษัท Aces Aces 20,000 - 431 19,569 - - 431 - - -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS 344,320 39,834 344,320 - 344,320 - 344,320 - - -
Data
CDMA
- - - - - - - - - -
168 120,000 - 120,000 - 120,000 - 120,000 - - -
บริษัท NT NT - - 9,033,372 2,018,098 9,033,372 - 9,033,372 - - -
รวม 143,346,659 1,245,343 141,308,992 2,037,667 141,315,992 - 141,315,992 - - -
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2564
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
2557 2558 2559 2560 2561 2562
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 34,520,000 - 37,140,000 - 44,410,000 - 50,605,772 - 49,218,272 1,387,515 49,922,320 -
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC 38,010,000 - 38,010,000 - 38,010,000 - 38,010,035 - 18,810,880 38,010,039 - -
DTN 16,140,000 - 21,760,000 - 22,460,000 - 22,460,005 - 24,177,682 - 27,609,793 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - 11,290,000 - 20,245,424 - 45,182,019 - - 48,184,005
TUC 14,600,000 - 14,650,000 - 13,880,051 769,949 13,840,-51 - 4,589,982 9,250,074 49,773,427 3,000,574
บริษัท CAT CAT 23,290,000 - 23,290,000 - 23,290,001 - 23,290,021 - 4,890,029 18,400,000 4,890,085 -
บริษัท TOT TOT 7,270,000 - 7,270,000 - 7,270,000 - 7,270,004 - 7,270,005 - 7,270,012 -
บริษัท Aces Aces 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS - - - - 1,210,000 -   - 882,441 327,559 384,154 498,287
Data
CDMA
- - - - - -   - 200,000 - - 200,000
168 - - 200,000 - 200,000 -   - 200,000 - 120,000 80,000
บริษัท NT NT - - - - - - - - - - - -
รวม 133,850,000 - 142,340,000 - 162,240,052 769,949 177,351,312 - 136,630,430 67,375,187 139,989,791 51,962,866
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2562

*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น