สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 12/01/2564
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
2562 Q1 2563 Q2 2563 Q3 2563 Q4 2563
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 49,922,320 - 50,035,975 - 52,050,074 - 52,050,074        - 52,050,074 -
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - - -     - -
DTN 27,609,793 - 27,609,793 - 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM 48,184,005 48,184,005 - - - - - - - -
TUC 49,773,427 3,000,574 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 -
บริษัท CAT CAT 4,890,085 - 4,986,966 - 4,986,966 - 4,986,966 - 4,986,966 -
บริษัท TOT TOT 7,270,012 - 7,270,013 - 6,664,504 605,509 6,664,504 - 6,064,504 600,000
บริษัท Aces Aces 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS 384,154 498,287 384,154 - 384,154 - 344,320 39,834 344,320 -
Data
CDMA
200,000 200,000 - - - - - - - -
168 120,000 80,000 120,000 - 120,000 - 120,000 - 120,000 -
รวม 188,373,796 51,802,866 140,200,328 - 143,986,493 605,509 143,946,659 39,834 143,346,659 600,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
2557 2558 2559 2560 2561
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 34,520,000 - 37,140,000 - 44,410,000 - 50,605,772 - 49,218,272 1,387,515
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC 38,010,000 - 38,010,000 - 38,010,000 - 38,010,035 - 18,810,880 38,010,039
DTN 16,140,000 - 21,760,000 - 22,460,000 - 22,460,005 - 24,177,682 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - 11,290,000 - 20,245,424 - 45,182,019 -
TUC 14,600,000 - 14,650,000 - 13,880,051 769,949 13,840,-51 - 4,589,982 9,250,074
บริษัท CAT CAT 23,290,000 - 23,290,000 - 23,290,001 - 23,290,021 - 4,890,029 18,400,000
บริษัท TOT TOT 7,270,000 - 7,270,000 - 7,270,000 - 7,270,004 - 7,270,005 -
บริษัท Aces Aces 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS - - - - 1,210,000 -   - 882,441 882,441
Data
CDMA
- - - - - -   - 200,000 -
168 - - 200,000 - 200,000 -   - 200,000 -
รวม 133,850,000 - 142,340,000 - 162,240,052 769,949 177,351,312 - 155,441,310 67,375,187
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น