สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2561 1Q2562 2Q2562 3Q2562 4Q2562
บริษัท AIS AWN 51,420,059 64,459,045 64,331,149 63,975,203 63,824,131
กลุ่มบริษัท DTAC DTAC N/A N/A N/A N/A N/A
DTN 24,176,271 36,872,658 36,544,453 36,124,568 36,445,898
กลุ่มบริษัท TRUE RM 46,882,016 52,139,034 54,780,449 N/A N/A
TUC 1,420,000 2,884,492 3,096,797 57,822,655 57,799,294
บริษัท CAT CAT 4,830,026 3,653,166 3,715,984 3,752,899 3,759,675
บริษัท TOT TOT 7,270,004 7,150,229 7,174,541 7,140,509 7,133,125
บริษัท Aces Aces 20,000 19,998 19,998 19,998 19,998
กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ MVNO WS 882,441 772,230 800,392 540,071 531,917
Data CDMA 200,000 198,804 197,268 N/A N/A
168 200,000 197,253 197,702 197,237 117,476
รวม 137,300,817 168,346,909 170,831,733 169,573,140 169,631,514
ข้อมูลปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2563
 
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
บริษัท AIS AWN 14,000,000 34,520,000 37,140,000 44,410,000 50,605,762 51,420,059
กลุ่มบริษัท DTAC DTAC 38,010,000 38,010,000 38,010,000 38,010,000 38,010,035 N/A
DTN 8,000,000 16,140,000 21,760,000 22,460,000 22,460,003 24,176,271
กลุ่มบริษัท TRUE RM N/A N/A N/A 11,290,000 20,245,423 46,882,016
TUC 10,000,000 14,600,000 14,650,000 13,880,051 13,840,051 1,420,000
บริษัท CAT CAT 23,290,000 23,290,000 23,290,000 23,290,000 23,290,002 4,830,026
บริษัท TOT TOT 7,270,000 7,270,000 7,270,000 7,270,000 7,270,004 7,270,004
บริษัท Aces Aces 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ MVNO

WS N/A N/A N/A 1,210,000 1,210,000 882,441
Data CDMA N/A N/A 200,000 200,000 200,000 200,000
168 N/A N/A N/A 200,000 200,000 200,000
รวม 100,590,000 133,850,000 142,340,000 162,240,051 177,351,280 137,300,817
ข้อมูลปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2563

AIS = บมจ. แอดวานซ์ อินโฟซ์ เซอร์วิส
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
DTAC = บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
TRUE = บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
RM = บจ. เรียลมูฟ
TUC = บจ. ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
TOT = บมจ. ทีโอที
Aces = บจ. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
WS = บจ. เดอะ ไวท์ สเปซ
DATA CDMA = บจ. ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น
168 = บจ. 168 คอมมูนิเคชั่น