สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 1/11/2565
 
เลขหมาย หน่วยงาน
191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภารกิจบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
192 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
199  กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร