สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 15/10/2564
 
เลขหมาย หน่วยงาน
191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภารกิจบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
192 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ)
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
199  กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร