สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 15/10/2564

เลขหมาย Internet of Things (IoT)

จำนวนการจัดสรรเลขหมาย IoT
ผู้ให้บริการ 2563 2564
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
จำนวน
ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
ที่มีการใช้งาน

จำนวน
ที่ได้รับจัดสรร

จำนวน
ที่มีการใช้งาน
จำนวน
ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
ที่มีการใช้งาน
จำนวน
ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
ที่มีการใช้งาน
จำนวน
ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
ที่มีการใช้งาน
AWN 400,000 - - - - - - - - -
รวม 400,000 - - - - - - - - -
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค