สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 24/3/2565

เลขหมาย Internet of Things (IoT) ปี 2564

 
จำนวนการจัดสรรเลขหมาย IoT
ผู้ให้บริการ จัดสรรสะสม ณ สิ้นปี 2563 2564 Q1 2564 Q2 2564 Q3 2564 Q4 จัดสรรสะสม ณ สิ้นปี 2564
AWN Public 400,000 - - - 500,000 900,000
Private - - - - 10,000 10,000
TUC Public - - - - 300,000 300,000
Private - - - - - -
รวม Public 400,000 - - - 800,000 1,200,000
Private - - - - 10,000 10,000
  รวม 400,000 - - - 1,620,000 1,210,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2564

AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
TUC = บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น