สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 03/01/2566

เลขหมาย Internet of Things (IoT) ปี 2565

 
จำนวนการจัดสรรเลขหมาย IoT
ผู้ให้บริการ/ผู้ขอรับจัดสรร จัดสรรสะสม ณ สิ้นปี 2564 2565 Q1 2565 Q2 2565 Q3 2565 Q4 จัดสรรสะสม ณ ธันวาคม 2565
AWN Public 900,000 - - - - 900,000
Private 10,000 - - - - 10,000
TUC Public 300,000 - - - - 300,000
Private - - - - - -
บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด * Public - - - - - -
Private - - - 10,000 - 10,000
รวม Public 1,200,000 - - - - 1,200,000
Private 10,000 - - 10,000 - 20,000
  รวม 1,210,000 - - 10,000 - 1,220,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ธันวาคม ปี 2565

AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
TUC = บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น 
*บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ *สิ้นสุดการใช้งานเมื่อ 31 ธันวาคม 2565*