สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 31/01/2567

เลขหมาย Internet of Things (IoT) ปี 2566

 
จำนวนการจัดสรรเลขหมาย IoT
ผู้ให้บริการ/ผู้ขอรับจัดสรร จัดสรรสะสม ณ สิ้นปี 2565 2566 Q1 2566 Q2 2566 Q3 2566 Q4 จัดสรรสะสม ณ ธันวาคม 2566
AWN Public 900,000 - - - 350,000 1,250,000
Private 10,000 - - - - 10,000
TUC Public 300,000 - - 200,000 - 500,000
Private - - - - - -
บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด * Public - - - - - -
Private 10,000** 10,000*** - - - -
รวม Public 1,200,000 - - 200,000 350,000 1,750,000
Private 20,000 - - - - 10,000
  รวม 1,220,000 10,000*** - 200,000 350,000 1,760,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ธันวาคม ปี 2566

AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
TUC = บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น 
*บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ *ปัจจุบันสิ้นสุดการใช้งานแล้ว
**ปัจจุบันสิ้นสุดการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565
***ปัจจุบันสิ้นสุดการใช้งานแล้ว