สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก :14/06/2567

เลขหมาย Internet of Things (IoT) ปี 2567

 
จำนวนการจัดสรรเลขหมาย IoT
ผู้ให้บริการ/ผู้ขอรับจัดสรร จัดสรรสะสม ณ สิ้นปี 2566 2567 Q1 2567 Q2 2567 Q3 2567 Q4 จัดสรรสะสม ณ ธันวาคม 2567
AWN Public 1,250,000 - - - - -
Private 10,000 - - - - -
TUC Public 500,000 420,000 - - - -
Private - - - - - -
บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด * Public - - - - - -
Private - - - - - -
รวม Public 1,750,000 420,000 - - - -
Private 10,000 - - - - -
  รวม 1,760,000 420,000 - - - -
ข้อมูลสิ้นสุด ณ พฤษภาคม ปี 2567

AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
TUC = บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น 
*บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ *ปัจจุบันสิ้นสุดการใช้งานแล้ว