สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 03/01/2566
จำนวนการจัดสรรเลขหมายประจำที่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน**
AMX - - - - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
AWN 2,000 - 55,000 - 143,000 - 157,000 - 229,000 - 314,000 - 314,000 - 314,000 - 321,000 - 321,000 -
3BB 144,000 - 144,000 - 157,000 - 157,000 - 178,000 - 178,000 - 188,000 - 188,000 - 188,000 - 188,000 -
CAT 190,000 - 257,000 - 273,000 - 273,000 - 390,000 - 390,000 - 394,000 - 394,000 - - - - -
DTN - - - - - - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 22,000 - 69,000 -
OTW 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 -
SBN 2,000 - 2,000 - - 2,000 - - - - - - - - - - - - - -
TOT 18,264,000 - 18,274,000 - 18,285,000 - 17,759,000 526,000 17,517,000 242,000 16,928,000 591,000 16,345,000 583,000 15,625,000 720,000 - - - -
TICC 161,000 - 479,000 - 1,317,000 - 2,440,000 - 2,522,000 - 2,585,000 - 2,097,000 488,000 2,097,000 - 2,097,000 - 1,965,000 132,000
NT - - - - - - - - - - - - - - - - 15,075,000 944,000 14,900,000 175,000
รวม 18,783,000 - 19,231,000 - 20,215,000 2,000 20,848,000 526,000 20,898,000 242,000 20,457,000 591,000 19,400,000 1,071,000 18,680,000 720,000 17,743,000 944,000 17,483,000 307,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ธันวาคม ปี 2565

*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
SBN = บจ. ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค (กสทช. มีมติรับคืนเลขหมายจำนวน 2,000 เลขหมายในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558)
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
NT= บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ