สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 24/3/2565
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จัดสรรสะสม ประจำปี 2564
Prefix ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่

รวมเลขหมาย

ที่ได้รับการจัดสรร

รวมเลขหมาย

คงเหลือ

AMX AWN 3BB DTN OTW TICC NT
02 1,000 172,000 52,000 6,000 20,000 1,373,000 7,191,000 8,815,000 1,185,000
03 8,000 59,000 41,000 5,000 - 291,000 2,686,000 3,090,000 6,910,000
04 4,000 34,000 32,000 3,000 - 172,000 1,664,000 1,909,000 8,091,000
05 3,000 29,000 28,000 3,000 - 148,000 2,018,000 2,229,000 7,771,000
07 4,000 27,000 35,000 5,000 - 113,000 1,516,000 1,700,000 8,300,000
รวม 20,000 321,000 188,000 22,000 20,000 2,097,000 15,075,000 17,743,000 32,257,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2564
 
AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
NT= บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ