สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
ภารกิจหน้าที่

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ตามข้อ 13 (5)

(5) สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดทำแผน จัดสรรและกำกับ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย