สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

การรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศํพท์เคลื่อนที่ "3 ชั้น"