สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 11/08/2565

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนา

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 5.22 เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม มีมติ ดังนี้
     (1) เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2565
     (2) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ){(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ (ฉบับที่ 2)} และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     (3) เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) รูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ (ฉบับที่ 2) โดยสอดคล้องตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับการจัดสรร และผู้ใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทชฯ (ฉบับที่ 2) ตามแบบแสดงความคิดเห็น และจัดทำหนังสือนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เรียน เลขาธิการ กสทช. (เพื่อสำนักงาน กสทช. บันทึกเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ส่งมายังสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
     • ทาง e-mail saraban@nbtc.go.th,numbering@nbtc.go.th โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็น ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ”
     • นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซ. 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
     • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยสำนักงาน กสทช. ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย) ตามที่อยู่สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
     • การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม โทร. 02 670 8888 ต่อ 7740
(น.ส.ทิพณัฎฐาฯ)  7745  (น.ส.อนันติยาฯ)  7742  (น.ส.อมรพรรณฯ)  7744 
(น.ส.ขวัญนราฯ)  7746  (นางภุมราฯ)