สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 11/08/2565

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบร

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 5.21 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ให้คงนิยามเลขหมายสวยไว้ตามเดิม โดยให้มีเลขหมายสวยที่กันไว้จำนวน 630,551 เลขหมายไว้ก่อน 2) ให้ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ในเรื่องรูปแบบและวิธีการประมูลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมและรองรับการจัดประมูลในช่องทางที่หลากหลายได้ยิ่งขึ้น 3) ให้ปรับปรุงเงื่อนไขเรื่องการคืนเงินหลักประกันตามเงื่อนไข วิธีการ และช่องทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
     2. เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ที่แก้ไขปรับปรุงตามมติข้อ (1) เรียบร้อยแล้ว โดยให้สำนักงาน กสทช. นำไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ((ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ) ที่ได้แก้ไขปรับปรุง ตามแบบแสดงความคิดเห็น และจัดทำหนังสือนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เรียน เลขาธิการ กสทช. (เพื่อสำนักงาน กสทช.บันทึกเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ส่งมายังสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
 

- ทาง e-mail : saraban@nbtc.go.th , numbering@nbtc.go.th  โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็นเลขสวย”

- นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซ. 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการเวลา 8.30 น. – 16.30 น.

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยสำนักงาน กสทช. ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย) ตามที่อยู่สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซ. 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านช่องทางออนไลน์ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ในเวลา 9.00 น. – 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม โทร. 02 670 8888 ต่อ 7740
(น.ส.ทิพณัฎฐาฯ) 7745  (น.ส.อนันติยาฯ)  7742  (น.ส.อมรพรรณฯ)  7744
(น.ส.ขวัญนราฯ)  7746 (นางภุมราฯ)