สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการ เลขหม

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. ดังนี้
     1. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม นำค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการโทรศัพท์ประเภทเสียงเรียกไปยังเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก ที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรร ตามข้อ 4 (2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดภารกิจด้านโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และกำหนดเป็นหลักการเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก
     2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักและ 4 หลัก ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อใช้แทนประกาศ กสทช. เรื่อง การลด หรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     3. เห็นชอบรายการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้ได้รับการยกเว้นค่าบริการ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     4. เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์  แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก โดยสอดคล้องตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักและ 4 หลัก (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักและ 4 หลัก ตามแบบแสดงความคิดเห็น และจัดทำหนังสือนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เรียน เลขาธิการ กสทช. (เพื่อสำนักงาน กสทช. บันทึกเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ส่งมายังสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  10 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • ทาง e-mail saraban@nbtc.go.th , numbering@nbtc.go.th โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็นการยกเว้นค่าบริการ”
  • นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซ. 8 แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการเวลา 8.30 น. – 16.30 น.
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยสำนักงาน กสทช. ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย) ตามที่อยู่สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
โทร. 02 670 8888 ต่อ 7741 (น.ส.ทิพณัฎฐาฯ) 7742 (น.ส.อมรพรรณฯ) 7745 (น.ส.อนันติยาฯ) 7744 (น.ส.ขวัญนราฯ) (นายกวินภพฯ)