สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 3/11/2564
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่ได้รับการจัดสรรสะสม ปี 2563 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่มีผู้ใช้งาน  
2560 2561 2562 2563 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564
AMX 20,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
AWN 314,000 102,419 134,894 123,616 120,624 123,932 125,257 119,931  
3BB 188,000 82,194 88,757 94,483 93,067 92,977 93,638 92,732  
CAT 394,000 232,233 249,280 148,138 140,184 N/A N/A N/A  
DTN 22,000 1 1,058 1,386 1,608 1,608 1,608 2,094  
OTW 20,000 N/A 0 2,109 10,515 16,300 15,996 16,966  
TOT 15,625,000 9,538,190 3,933,901 3,555,025 3,266,360 N/A N/A N/A  
TICC 2,097,000 N/A 1,651,173 1,489,996 1,370,394 1,362,761 1,308,005 1,294,355  
NT N/A N/A N/A N/A N/A 3,330,040 3,256,690 3,192,853  
รวม 18,680,000 N/A N/A 5,414,753 5,002,752 4,927,618 4,801,194 4,718,931  
ข้อมูลปรับปรุง ณ พฤศจิกายน 2564

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
NT = บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ