สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่ได้รับการจัดสรรสะสม ปี 2562 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่มีผู้ใช้งาน
2560 2561 1Q2562 2Q2562 3Q2562 4Q2562
AMX 20,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
AWN 314,000 102,419 N/A 127,064 120,607 122,058 123,616
3BB 188,000 82,194 N/A 92,537 94,002 94,714 94,483
CAT 394,000 232,233 N/A 208,108 157,732 149,552 148,138
DTN 22,000 1 N/A 1,237 1,368 1,378 1,386
OTW 20,000 N/A N/A 0 0 2,109 2,109
TOT 16,345,000 11,835,756 N/A 6,739,651 6,750,464 6,764,573 6,761,359
TICC 2,097,000 N/A N/A 1,603,497 1,516,391 1,510,294 1,489,996
รวม 19,400,000 N/A N/A 8,772,094 8,640,564 8,644,678 8,621,087
ข้อมูลปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2563

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TOT = บมจ. ทีโอที
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น