สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 21/02/2563

สถิติการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าสู่ผู้ให้บริการแต่ละราย (port in) ปี 2563