สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน ปี2563
ปี 2563 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
จำนวน 83,075  76,089 62,526 31,028 52,940 66,562 - - - - - -
 
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สะสม
ปี 2558 2559 2560 2561 2562 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563
จำนวน 53,259,297 58,684,770 60,656,764 62,146,120 63,047,372 221,690 150,530 - -

 messageImage_1594366442627.jpg