สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 14/10/2564
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน ปี 2564
ปี 2564 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
จำนวน 97,867 75,550 84,757 56,499 58,536 75,067 57,761 40,249 67,106 70,626    
 
จำนวนการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สะสม
ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564
จำนวน 53,259,297 58,684,770 60,656,764 62,146,120 63,047,372 63,856,019 64,114,193 64,304,295 64,469,411  

 messageImage_1634197424388.jpg