สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 30/11/2561

สถานะการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ปี 2561