สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :

ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก