สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563

สถิติการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2562

สถิติการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2562