สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น