สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 31/03/2563

การคืน การระงับ และการถอนคืนเลขหมายแบบสั้น

การคืน การระงับ และการถอนคืนเลขหมายแบบสั้น