สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 11/07/2565

กระบวนการขั้นตอนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม