สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 03/10/2565

การขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ผ่านระบบ NMS