สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 02/06/2563

ประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (ปี 2563)