สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

ประกาศ กสทช. เรื่องการลดหรือยกเว้นค่าบริการฯ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก หรือ 4 หลัก (ปี 2559)