สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 25/01/2562

แบบรายการยื่นข้อมูลขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (Telecommunication number allocation check list)