สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก : 22/11/2565

แบบรายงานสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ประจำปี