สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print

เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก

 
เลขหมาย หน่วยงาน
191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภารกิจบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
192 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
199 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร