สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 4/1/2566
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จัดสรรสะสม ประจำปี 2566
Prefix ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่

รวมเลขหมาย

ที่ได้รับการจัดสรร

รวมเลขหมาย

คงเหลือ

AMX AWN 3BB DTN OTW TICC NT
02 - - - - - - - - 1,339,000
03 - - - - - - - - 6,958,000
04 - - - - - - - - 8,126,000
05 - - - - - - - - 7,787,000
07 - - - - - - - - 8,354,000
รวม - - - - - - - - 32,564,000
ข้อมูลสิ้นสุด ณ - ปี 2566
 
AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
DTN = บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TICC = บมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
NT= บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ