สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 04/12/2561

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
             ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการเติบโตมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 100 ล้านเลขหมาย ด้วยผู้ใช้บริการตระหนักถึงประโยชน์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการคนอื่น การทำธุรกิจการค้า หรือแม้แต่การเล่นอินเทอร์เน็ต นอกจากการใช้งานโทรศัพท์ตามปกติแล้ว ผู้ใช้บริการยังมีความต้องการเลขหมายที่มีลักษณะสวยเป็นพิเศษ หรือมีรูปแบบการจัดเรียงสวยงามเพื่อใช้เป็นทรัพย์สิน เก็งกำไร หรือแสดงฐานะทางสังคม อีกทั้งประชาชนบางกลุ่มก็ใช้เลขหมายสวยเพราะความเชื่อส่วนตัวว่าเลขหมาย สวยเหล่านี้จะทำให้ชีวิตตนเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ตามท้องตลาดพบว่ามีรูปแบบเบอร์สวย เช่น เลขเดียวกันวางติดกัน 5 หลัก (089-12x-xxxx) ไปจนถึงเลขเดียวกันวางติดกัน 6 หลัก (081-2xx-xxxx) มีการกำหนดราคาขายที่มีมูลค่าสูงมาก และเกิดเป็นธุรกิจซื้อขายเลขหมายสวยขึ้น ทั้งตามร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบน web site ธุรกิจการค้าซื้อขายเลขหมายสวยเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนบางกลุ่มในสังคมไทย และโดยเป็นการสร้างความพึงพอใจส่วนตัวของผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตั้งราคาในท้องตลาดจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจจากคนขายและคนซื้อ เนื่องจากเลขหมายสวยเป็นมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการที่มีมาก เลขหมายสวยจึงมีราคาสูง ทำให้ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสได้เป็น หรือต้องจ่ายแพงเกินความจำเป็น และกลายเป็นว่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมหาศาลก็ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง
 

             สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย โดย มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และเตรียมจัดการการประมูลเลขหมายสวยออกสู่ตลาดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ คล้ายกับการ ประมูลเลขทะเบียนรถยนต์ สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดรูปแบบเลขหมายสวยที่จะนำมาประมูล ซึ่งเป็นรูปแบบเลขหมายที่โดดเด่น มี ลักษณะเฉพาะพิเศษ ที่หายากและได้รับความนิยมในตลาด และเลขหมายสวยมากบางประเภทไม่เคยมีจำหน่ายในท้องตลาดมาก่อน เช่น เลขหมายที่เป็นตัวเหมือนติดกัน 9 ตัว (099 999 9999) 8 ตัว (098 888 8888) 7 ตัว (098 999 9999) และ 6 ตัว (091 199 9999) ทั้งนี้ เลขหมายสวยตามรูปแบบที่ สำนักงาน กสทช. กำหนดนั้น  มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณเกือบ 500,000 เลขหมาย ดังที่แสดงในตาราง โดยเรียงลำดับตามรูปแบบที่มีจำนวนน้อย ที่สุดไปยังรูปแบบ จำนวนที่มีมากที่สุด ดังนี้
 

รูปแบบ ลักษณะ ตัวอย่าง หมวด 09
0x-xxxx-xxxx ซ้ำ 9 ตัวท้าย 09-9999-9999
09-xxxx-xxxx ซ้ำ 8 ตัวท้าย 09-8888-8888
09-9999-999A เบอร์ 8 ใน 09-9999-9994
09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y=/=9,0 กระจกหกในพรีเมี่ยม 09-6666-6690/09-6666-6609
09-9999-99AB เบอร์เจ็ดใน 09-9999-9926
0999-xxx-yyy สามตอง 09-9911-1888
09-xyyy-yx90,x,y =/=9,0 กระจกพรีเมี่ยม 09-1777-7190
09-Axxxx-xxxx ซ้ำ 7 ตัวท้าย 09-8999-9999
09-x000-y000 พัน-พัน 09-4000-5000
09-x000-x000   09-6000-6000
09A-xxxx-yyy โฟว์-ตอง 09-1555-5999
09-AAxx-xxxx ซ้ำ 6 ตัวท้าย 09-1188-8888
09-ABxx-xxxx   09-1299-9999
09A-B00-C000, B,C =/= 0, A =/=0 ร้อย-พัน 091-500-9000
09B-B00-C000, B =/= 0,C =/=0   095-500-4000
09B-B00-B000, B =/= 0   095-500-5000
09-xxxx-yyyy ทั้งหมด 2 เลข 09-5555-9999
09-xxxx-xyyy   09-4444-4777
09-xxxx-xxyy   09-9999-9944
09-xxxx-xyxy   09-7777-7676
09-xxxx-xxxy   09-7777-7771
09-yxxx-yyyy   09-4666-4444
09-yxxx-xyyy   09-7111-1777
09-yxxx-xxyy   09-5999-9955
09-yxxx-xxxy   09-7444-4447
09-yyxx-yyyy   09-6611-6666
09-yyxx-xyyy   09-4411-1444
09-yyxx-xxyy   09-8844-4488
09-yyxx-xxxy   09-2244-4442
09-yyxx-yyxx   09-8811-8811
09-xyzz-yx90 กระจก 09-4177-1490
09-xxxx-xxAB เบอร์หกใน 09-7777-7759
09-Axxx-xxxB 09-8555-5554
09-9999-9ABC 09-9999-9214
09-9xxx-xxxB 09-9444-4448
09A-xxx-yyzz ตอง-คู่คู่ 09-7555-7799
09-ABCC-xxxx ซ้ำ 4 ตัวท้าย 09-1644-9999
09-xxyy-wwzz สี่คู่ 09-4488-6677
09AB-xxx-yyy สองตอง 09-1699-9888
09-AA-xxx-yyy ,   09-2233-3777
09-Axxx-Byyy,เมื่อ x และ y ไม่เป็น 0   09-1333-4666
09-Axxx-Bxxx,เมื่อ x ไม่เป็น 0   09-1555-8555
09-xxxx-xABC เบอร์ห้าใน 09-5555-5498
09-Axxx-xxBC 09-4555-5584
09-Abxx-xxxc 09-4755-5558
09-ABCC-xyxy สลับฟันปลา 09-1599-4646
09-xxxx-ABCD เบอร์สี่ใน 09-5555-7164
09-Axxx-xBCD 09-1444-4735
09-ABxx-xxCD 09-1655-5548
 

หมายเหตุ : หลักที่ 2 รวมถึงหมายเลข “8” และ “6” ด้วย
X และ Y = ตัวเลข 0 - 9 ที่มีซ้ำกัน ,  A B C D  = ตัวเลข 0 - 9 ที่ไม่ซ้ำกัน
 

             การประมูลเลขหมายสวยนี้ประชาชนทั่วไปจะมีสิทธิมาเข้าร่วมการประมูล และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของเลขหมายสวย พร้อมกับนำผลประโยชน์ที่พ่อค้าคนกลางเคยได้รับจะกลับเข้าสู่รัฐ โดย กสทช. จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการประมูลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าประมูลเลขหมายสวย รวมถึงเลขหมายสวยที่นำมาประมูลก็เป็นเลขหมายที่สามารถใช้งานได้จริง  สามารถครอบครองได้จริง โดยที่ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงและที่สำคัญที่สุด รายได้จากการประมูลเลขหมายสวยนี้ ซึ่งสำนักงาน กสทช. คาดว่ามีมูลค่า หลักพันล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับการแข่งขันในการประมูลนั้น สำนักงาน กสทช.จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งหมดเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
 

สถิติการประมูลเลขหมายสวย
ครั้งที่ วันที่ประมูล จำนวนเลขหมาย รายได้ (บาท)
1/2559 27 พฤศจิกายน 2559 9 62,026,710
1/2560 18-19 มีนาคม 2560 76 120,482,767
2/2560 25 มิถุนายน 2560 32 28,894,999
3/2560 26 พฤศจิกายน 2560 36 46,367,219
1/2561 27 พฤษภาคม 2561 28 14,654,771
1/2562 26 มกราคม 2562 198 29,238,910
2/2562 3-4 สิงหาคม 2562 154 19,639,276
รวมรายได้ 321,304,652  บาท
รวมเลขหมาย 533 เลขหมาย
 

             วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 687 เลขหมาย โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://auction.nbtc.go.th