สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 24/11/2563

การเปลี่ยนผ่านเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก