สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :

การขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ผ่านระบบ NMS