สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 31/05/2565
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
Q1 2564 Q2 2564 Q3 2564 Q4 2564
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 52,050,074 - 52,050,074 -          52,050,074        - 51,068,173 981,901
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - -   - -
DTN 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - - - - -
TUC 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 -
บริษัท CAT CAT - - - - - - - -
บริษัท TOT TOT - - - - - - - -
บริษัท Aces Aces 431 19,569 431 - 431 - 431 -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS 344,320 - 344,320 - 344,320 - 344,320 -
168 120,000 - 120,000 - - 120,000 - -
บริษัท NT NT 9,033,372 2,018,098 9,033,327 - 9,033,372 - 9,033,372 -
รวม 141,308,992 2,037,667 141,308,992 - 141,188,992 120,000 140,207,091 981,901
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2564
 
*จำนวนจัดสรรสะสม (ยอดสะสม)
**จำนวนเลขหมายที่คืน (ยอดสะสม)


AWN = บริษัท แอดวานซ์ ไวน์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ACES = บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
DTN = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
NT= บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
TUC = บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
WS = บริษัท ไวท์สเปซ จำกัด
168 = บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด