สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 22/11/2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562 เรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม วันที่ 23-24 พฤศจิกายน