สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 20/07/2563
 
ลำดับ ผู้ให้บริการเรียกออกต่างประเทศ เลขหมายใช้งาน
1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 001
009
2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 003
3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 004
4. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 006
5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 007
008
108
6. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด 005