สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 31/05/2565
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรสะสม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่
Q1 2564 Q2 2564 Q3 2564 Q4 2564
จำนวน
จัดสรรสะสม*
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
จำนวน
จัดสรรสะสม
จำนวน
เลขหมายที่คืน
บริษัท AIS AWN 52,050,074 - 52,050,074 -          52,050,074        - 51,068,173 981,901
กลุ่มบริษัท
DTAC
DTAC - - - - -   - -
DTN 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 - 29,987,368 -
กลุ่มบริษัท
TRUE
RM - - - - - - - -
TUC 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 - 49,773,427 -
บริษัท CAT CAT - - - - - - - -
บริษัท TOT TOT - - - - - - - -
บริษัท Aces Aces - 19,569 - - - - - -
กลุ่มบริษัท
ผู้ให้บริการ MVNO
WS 344,320 - 344,320 - 344,320 - 344,320 -
168 120,000 - 120,000 - - 120,000 - -
บริษัท NT NT 9,033,372 2,018,098 9,033,327 - 9,033,372 - 9,033,372 -
รวม 141,308,561 2,037,667 141,308,561 - 141,188,561 120,000 140,206,660 981,901
ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2564
 
*จำนวนจัดสรรสะสม (จำนวนเลขหมายที่จัดสรรโดยตรงจาก กสทช.)


AWN = บริษัท แอดวานซ์ ไวน์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ACES = บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
DTN = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
NT= บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
TUC = บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
WS = บริษัท ไวท์สเปซ จำกัด
168 = บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด