สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

รายงานผลการศึกษากำหนดมูลค่าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย