สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
Telecommunication Numbering Management Bureau
Print
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
วันที่บันทึก : 03/09/2561

รายงานโครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายฯ